Superstring Theory Visualization
Koji Hashimoto / Takashi Yamaguchi / Arina Tsukada / Shoya Dozono  |  GitHub